Hızlı Erişim

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


PEDAGOJİK FORMASYON ÖĞRENCİLERİNDE UMUTSUZLUK İLE MUTLULUK ARASINDAKİ İLİŞKİDE BENLİK SAYGISININ ARACILIK ROLÜ
(The Mediating Role of Self-Esteem on the Relationship between Hopelessness and Happiness in Pedagogy Formation Students )

Yazar : Gülşen BÜYÜKŞAHİN ÇEVİK  Mehmet Ali YILDIZ  
Türü :
Baskı Yılı : 2016
Sayı : 27
Sayfa : 96-107


Özet
Bu çalışmada, pedagojik formasyon öğrencilerinde umutsuzluk ile mutluluk arasındaki ilişkide benlik saygısının aracılığı test edilmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu Adıyaman Üniversitesi’nde pedagojik formasyon eğitimi alan, 141’i kadın (%46.5), 162’si erkek (%53.5) olmak üzere toplam 303 kişi oluşturmuştur. Araştırmaya katılanların yaşları 20 ile 43 arasındadır ve yaş ortalamaları ise 27.98, Ss= 5.01’dir. Araştırmada, betimsel istatistikler, Pearson korelasyon katsayısı kullanılmıştır. Çalışmada test edilen modelin aracılık etkisinin istatistiksel olarak önemli olup olmadığı Sıradan En Küçük Kareler Regresyona dayalı yaklaşım ve Bootstrap Yöntemi ile incelenmiştir. Elde edilen bulgulara göre, umutsuzluk ile benlik saygısı ve umutsuzluk ile mutluluk arasında olumsuz yönde ilişki bulunurken, benlik saygısı ile mutluluk arasında olumlu yönde anlamlı düzeyde ilişkiler bulunmuştur. Aracılık etkisi için yapılan analizde ise umutsuzluk ile mutluluk arasındaki ilişkiye benlik saygısının aracılığı istatistiksel açıdan önemli bulunmuştur. Araştırmanın sonuçları alan yazın ışığında tartışılıp, yorumlanarak çalışmacılara önerilerde bulunulmuştur.

Anahtar Kelimeler
umutsuzluk, benlik saygısı, mutluluk, aracılık

Abstract
The main purpose of the present study was to investigate the mediating role of self -esteem on the relationship between hopelessness and happiness in student of pedagogy formation program in Adıyaman University. The study group consisted of 141 female (46.4%) and 162 male (53.5%). The study was conducted with 303 i

Keywords
hopelessness, self-esteem, happiness, mediation

Gelişmiş Arama


Duyurular


Adres :Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergi Editörlüğü Kampüs/Diyarbakır
Telefon :0412 248 80 01 Faks :0412 248 82 57
Eposta :egitimdergi@dicle.edu.tr www.zgefdergi.com