Hızlı Erişim

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


17 Baş EditörEditör
Doç.Dr. Behçet ORAL

Editör
Yrd.Doç.Dr. Tamer KUTLUCA

D.Ü Basımevi İşletme Müdürlüğü, Diyarbakır  2011

 | Kurullar  | İçindekiler  | EditördenMehmet Nuri GÖMLEKSİZ Sare Çetintaş  
ÖĞRETMEN ADAYLARININ DEMOKRATİK TUTUMLARI (Fırat, Dicle,7 Aralık, Cumhuriyet ve Erzincan Üniversiteleri Örneği) Ss, 1-14
Democratic Attitudes of Prospective Teachers (Case of Fırat, Dicle, 7 Aralık, Cumhuriyet ve Erzincan Universities)

Özet | Abstract | Tam Metin |

Abdullah ADIGÜZEL  
BİLGİ OKURYAZARLIĞI ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ Ss, 15-28
The Development Of The Scale Of Information Literacy

Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet Temizkan -  
ÖĞRETMEN ADAYLARININ TEMEL DİL BECERİLERİNDEN OKUMA İLE İLGİLİ KAVRAMLARI ÖĞRENME DÜZEYLERİ ve KAVRAM YANILGILARI Ss, 29-47
THE LEARNING LEVELS OF TEACHER CANDIDATES ABOUT BASIC CONCEPTS OF READING SKILL AND MISCONCEPTIONS

Özet | Abstract | Tam Metin |

Kürşat YENİLMEZ Serap ÇALIŞKAN  
İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN ÇOKLU ZEKA ALANLARI İLE YARATICI DÜŞÜNME DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ Ss, 48-63
Relationship Between Multiple Intelligences and Creative Thinking of Secondary School Students

Özet | Abstract | Tam Metin |

GÜLAY EKİCİ Murat HEVEDANLI  
LİSE ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRENCİ SEÇME SINAVINA (ÖSS) YÖNELİK TUTUMLARININ FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ (DİYARBAKIR İLİ ÖRNEĞİ) Ss, 64-79
ANALYZING HIGH SCHOOL STUDENTS’ ATTITUDES TOWARDS THE STUDENT SELECTION EXAMINATION (SSE) IN DIFFERENT VARIABLES (THE CASE OF DIYARBAKIR)

Özet | Abstract | Tam Metin |

Taner Altun Durmuş EKİZ, Merve ODABAŞI  
SINIF ÖĞRETMENLERİNİN SINIFLARINDA KARŞILAŞTIKLARI OKUMA GÜÇLÜKLERİNE İLİŞKİN NİTEL BİR ARAŞTIRMA Ss, 80-101
A Qualitative Study on Reading Difficulties Faced by Primary Teachers in Their Classrooms

Özet | Abstract | Tam Metin |

Mustafa METİN Salih BİRİŞÇİ Mustafa METİN Kerem COŞUN Gül KALELİ YILMAZ  
ÖĞRETİM MATERYALLERİNE YÖNELİK WEB SAYFALARINI TASARLARKEN ÖĞRETMEN ADAYLARININ KARŞILAŞTIKLARI SORUNLAR Ss, 102-118
Difficulties of Prospective Teachers in Designing Web Pages towards Instructional Materials

Özet | Abstract | Tam Metin |

Güney Hacıömeroğlu  
MATEMATİKSEL PROBLEM ÇÖZMEYE İLİŞKİN İNANÇ ÖLÇEĞİ’NİN TÜRKÇE’YE UYARLAMA ÇALIŞMASI Ss, 119-132
TURKISH ADAPTATION OF BELIEFS ABOUT MATHEMATICAL PROBLEM SOLVING INSTRUMENT

Özet | Abstract | Tam Metin |

Orhan KARAMUSTAFAOĞLU Ahmet BACANAK, Sevilay KARAMUSTAFAOĞLU, Salih DEĞİRMENCİ  
FEN ÖĞRETİMİNDE BİLGİ HARİTASI KULLANIMI: EKOSİSTEM ÖRNEĞİ Ss, 133-145
Use of Knowledge Map in Science Teaching: The Case of Ecosystem

Özet | Abstract | Tam Metin |

Mürşet ÇAKMAK Aysel TEMELLİ, Banu Çiçek Seyhan  
İÇ SALGI BEZLERİMİZ KONUSUNDA UYGULANAN KAVRAM HARİTALARININ ÖĞRENCİLERİN AKADEMİK BAŞARISINA ETKİSİ Ss, 146-159
The İmpact Of The Concept Maps Used For İnternal Secretion Glands On Students Academic Succes

Özet | Abstract | Tam Metin |

Tamer KUTLUCA Yılmaz ZENGİN  
MATEMATİK ÖĞRETİMİNDE GEOGEBRA KULLANIMI HAKKINDA ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Ss, 160-172
EVALUATION OF VIEWS OF STUDENTS ABOUT USING GEOGEBRA IN TEACHING OF MATHEMATICS

Özet | Abstract | Tam Metin |

Vahit BADEMCİ  
KUDER-RICHARDSON 20, CRONBACH’IN ALFASI, HOYT’UN VARYANS ANALİZİ, GENELLENİRLİK KURAMI VE ÖLÇÜM GÜVENİRLİĞİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA Ss, 173-193
A Study on the Kuder-Richardson 20, Cronbach’s Alpha, Hoyt’s Analysis of Variance, Generalizability Theory and Score Reliability

Özet | Abstract | Tam Metin |

Zeki APAYDIN, Erol TAŞ Çeviren: ...  
İLKÖĞRETIM 4. SINIF FEN VE TEKNOLOJI PROGRAMININ İÇERIK AÇISINDAN DEĞERLENDIRMESI Ss, 194-201
EVALUATION OF THE NEW SCIENCE AND TECHNOLOGY CURRICULUM INSTRUCTED FOR TURKISH PRIMARY SCHOOL 4TH GRADE STUDENTS

Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular


Adres :Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergi Editörlüğü Kampüs/Diyarbakır
Telefon :0412 248 80 01 Faks :0412 248 82 57
Eposta :egitimdergi@dicle.edu.tr www.zgefdergi.com