Hızlı Erişim

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Son SayıEditör
Prof.Dr. Behçet ORAL

Editör
Doç.Dr. Tamer KUTLUCA

Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi www.zgefdergi.com  2017

Kapak  | Kurullar  | İçindekiler  | EditördenMehmet Temizkan Cansu ÜNLÜOĞLU  
GÖRSEL DESTEKLİ YAZMA ETKİNLİKLERİNİN ÖĞRENCİLERİN YAZMA BAŞARILARINA VE YAZMAYA YÖNELİK GÖRÜŞLERİNE ETKİSİ Ss, 437-448
THE EFFECT OF VISUAL SUPPORTED WRITING ACTIVITIES ON STUDENTS’ WRITING SUCCESS AND OPINIONS FOR WRITING
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14582/DUZGEF.734
Özet | Abstract | Tam Metin |

yasemin kubanç Filiz VAROL  
ÇARPMA İŞLEMİ GEREKTİREN ARİTMETİK SÖZEL PROBLEMLERDE YAŞANAN ZORLUKLARIN NEDENLERİYLE İNCELENMESİ Ss, 449-464
The Multiplications is to Beat The Experienced Verbal Arithmetic That Requires Investigation of Reasons Problems
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14582/DUZGEF.745
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet ŞATA  
Lise öğrencilerinin dikkat kontrolleri üzerinde etkili olan değişkenlerin CHAID analizi ile incelenmesi Ss, 465-475
Examining the variables effecting the controls attention of high school students Using CHAID Analysis
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14582/DUZGEF.747
Özet | Abstract | Tam Metin |

Özlem TEZCAN Doç. Dr. Z. Nurdan Baysal, Uzman Burcu Demirbaş Nemli  
Hayat Bilgisi Ders Bütünlüğünün ve Gerekliliğinin Öğretmen Görüşlerine Göre İncelenmesi Ss, 476-492
Examining The Integrity and Necessity of The Life And Science Course Based on Teachers’ Views
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14582/DUZGEF.759
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yusuf SÖZER  
Mesleki Açık Öğretim Lisesi Öğrencilerinin Örgün Eğitim Dışında Olma Nedenlerine İlişkin Görüşlerinin Değerlendirilmesi Ss, 493-507
Evaluation of Vocational Open High School Students’ Opinions About The Reasons of Being Out of Formal Education
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14582/DUZGEF.785
Özet | Abstract | Tam Metin |

Abdulkadir Kurt  
4. Sınıf İngilizce Dersi Öğretim Programının Bağlam, Girdi, Süreç, Ürün Modeline Göre Değerlendirilmesi Ss, 508-524
The Evaluatıon Of 4th Grade Englısh Language Currıculum By Context, Input, Process, Product Model
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14582/DUZGEF.1801
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ertuğ Can Gülçınar Serençelik  
Okul Öncesi Eğitim Öğretmenlerinin Okul Yönetimine Katılımlarının İncelenmesi Ss, 525-542
The Investıgatıon of Pre-School Educatıon Teachers’ Partıcıpatıons ın the School Management
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14582/DUZGEF.791
Özet | Abstract | Tam Metin |

Muhammed AKINCI  
İngilizce Öğretmeni Adaylarının FATİH Projesine Yönelik Öz-Yeterlikleri Ss, 543-555
English Teacher Candidates’ Self-Efficacy towards FATIH Project
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14582/DUZGEF.1802
Özet | Abstract | Tam Metin |

Orhan KARAMUSTAFAOĞLU Ümüt Raşit Aydoğdu, M. Şahin Bülbül  
AKADEMİK ARAŞTIRMALARDA ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ İLE ÖRNEKLEM İLİŞKİSİ: DOĞRULAYICI DOKÜMAN ANALİZİ ÖRNEĞİ Ss, 556-565
THE RELATION BETWEEN RESEARCH METHODS AND SAMPLE IN ACADEMIC RESEARCHES: A CASE OF CONFIRMATORY DOCUMENT ANALYSIS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14582/DUZGEF.1803
Özet | Abstract | Tam Metin |

özlem özçakır sümen Doç. Dr. Hamza ÇALIŞICI  
Sekizinci Sınıf Öğrencilerinin Matematiksel Özdüzenleme Stratejilerinin Ve Motivasyonlarının Ortak Sınavlar Matematik Başarıları Üzerindeki Yordayıcı Etkileri Ss, 566-573
Predictive Effects of Eighth Grade Students’ Mathematical Self-regulation Strategies and Motivations on Their Central Exams Math Successes
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14582/DUZGEF.1812
Özet | Abstract | Tam Metin |

Canan CENGİZ  
Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Genel Kimya Laboratuvarı Dersinde Aktif Öğrenmelerini Sağlamaya Yönelik Bir Eylem Araştırması Ss, 574-587
An Action Research For Enabling Pre-Service Science Teachers’ Active Learning in General Chemistry Laboratory Course
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14582/DUZGEF.1813
Özet | Abstract | Tam Metin |

MEHMET ÖZENÇ Prof. Dr. Cihangir Doğan, Doç Dr. Mustafa Çakır  
Sınıf Öğretmenlerinin Alternatif Ölçme ve Değerlendirme Hakkındaki Görüşlerinin Belirlenmesi Ss, 588-607
Determining Primary School Teachers’ Perspectives of Alternative Assessment and Evaluation
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14582/DUZGEF.1816
Özet | Abstract | Tam Metin |

Murat POLAT İbrahim Erdoğan  
Okullarımız Yapılandırmacı Öğrenme Ortamlarına Ne Kadar Sahip? Ortaokul Öğrencilerinin Algıları Üzerine Boylamsal Bir Bakış Ss, 608-618
How Much Do Our Schools Have Constructivist Learning Environments? A Longitudinal View on Middle School Students’ Perceptions
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14582/DUZGEF.1818
Özet | Abstract | Tam Metin |

Tuncay ÖZSEVGEÇ Büşra Eroğlu, Yasemin Köröğlu  
POPÜLER BİLİM DERGİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: BİLİM VE TEKNİK VE NATIONAL GEOGRAPHIC ÖRNEKLEMİ Ss, 619-630
Evaluation Of Popular Science Journals: Bilim Ve Teknik And National Geographic Sampling
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14582/DUZGEF.1807
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular


Adres :Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergi Editörlüğü Kampüs/Diyarbakır
Telefon :0412 248 80 01 Faks :0412 248 82 57
Eposta :egitimdergi@dicle.edu.tr www.zgefdergi.com